Tietoa meistä

Vaasan Teknillinen Seura ry perustettiin Vaasan Suomalaisella Klubilla toukokuun 17:ntenä päivänä vuonna 1919. Silloin Seuran nimi oli Vaasan Teknikkojen Seura, tarkoittihan "teknikko" tuolloin kaikkia teknillisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Vuonna 1953 Seuran nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa, mutta alusta saakka Seuramme kutsumanimi on ollut VTS.

 

Seuran kokoustila Ateljee

VAASAN TEKNILLINEN SEURA ry:n SÄÄNNÖT


Seuran kokouksen hyväksymät 29.03.2023; sääntömuutos merkitty yhdistysrekisteriin 17.05.2023. Seura perustettu 17.5.1919 nimellä Vaasan Teknikkojen Seura ja merkitty yhdistysrekisteriin nimellä Vaasan Teknillinen Seura r.y. 26.2.1953 N:o 62444.

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on “Vaasan Teknillinen Seura ry”. Kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Tarkoitus

2§ Seuran tarkoituksena on toimia diplomi-insinöörien, arkkitehtien, insinöörien tai muiden teknillisistä ratkaisuista vastaavien henkilöiden yhdyssiteenä ja tukea heidän pyrkimyksiään sekä edistää suomalaisen teknillisen kirjallisuuden, teknillisten tieteitten, tekniikan ja teollisuuden kehitystä.

Toiminnan laatu

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokous-, esitelmä- ynnä muita samantapaisia tilaisuuksia, harjoittaa teknillistä julkaisutoimintaa, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja ryhtyy muihin samantapaisiin tarkoituksenmukaisiksi katsottuihin toimenpiteisiin. Toimintansa tukemiseksi seura vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja jälkisäädöksiä. Seura voi myöskin tarkoitusperiensä tukemiseksi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä sekä omistaa kiinteistöjä.

Jäsenet

4§ Seuran jäsenet ovat kunniajäseniä, ainaisjäseniä tai vuosijäseniä. 

Kunniajäsenekseen voi seuran jäsenkokous johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan tai teollisuuden alalla tai muiden erinomaisten ansioittensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 3/4 jäsenkokouksen äänestyksessä annetuista äänistä. 

Ainaisjäseneksi hyväksyy johtokunta anomuksesta seuran jäsenen, joka on ollut seuran maksavana jäsenenä vähintään kolmekymmentä vuotta. Erikoistapauksessa voi johtokunta muutenkin siirtää vuosijäsenen ainaisjäseneksi. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut ainaisjäsenoikeudet säilyvät.

Vuosijäseneksi voidaan ottaa anomuksesta jokainen diplomi-insinööri, arkkitehti, insinööri tai muu teknillisistä ratkaisuista vastaava henkilö, jonka johtokunta hyväksyy kokouksessaan vähintään 2/3 enemmistöllä. 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä lainmukaisesti seuran johtokunnalle. Eronnut jäsen on vapaa seuran jäsenyydestä ilmoituksen jätettyään. 

Jäsenen, joka sopimattomalla käytöksellä tai muulla tavoin vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa, voi seuran jäsenkokous johtokunnan esityksestä erottaa, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä tätä kannattaa. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka jättää täyttämättä maksuvelvollisuutensa seuraa kohtaan.

Maksut

5§ Seuran jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu. Seuran päätöksellä, jota kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä, voi seura määrätä erikoistarkoituksia varten jäsenten suoritettavaksi enintään vuosijäsenmaksun suuruisen lisämaksun. 

Syyskaudella seuran jäseneksi hyväksytty henkilö suorittaa puolet vuosimaksusta. Ainaisjäsen on vapautettu vuotuisista jäsenmaksuista, mutta ei mahdollisista lisämaksuista. 

Kunniajäsen on vapaa sekä jäsen- että lisämaksuista.

Hallinto

6§ Seuran asioita hoitaa 5-9 jäsenen muodostama johtokunta, joka valmistelee seuran ratkaistavat asiat, toimeenpanee seuran tekemät päätökset, kutsuu kokoon seuranjäsenet ja suorittaa tarpeelliset valmistelut, huolehtii seuran omaisuuden hoidosta, laatii esitykset viranomaisille, antaa ohjeet valitsemilleen seuran toimihenkilöille, ylläpitää tarvittaessa yhteyttä ammatillisiin yhdistyksiin, yhteisöihin ja yksityisiin henkilöihin.

Johtokuntaan kuuluu:

 • puheenjohtaja, joka seuran kokouksissa johtaa keskustelua, kutsuu johtokunnan kokoon ja huolehtii seuran pyrinnöistä,
 • varapuheenjohtaja, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa hänen tehtäviään,
 • sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa ja hoitaa seuran arkistoa,
 • rahastonhoitaja, joka hoitaa seuran omaisuutta ja tekee kalenterivuosittain tilinpäätöksen joka on jätettävä toiminnantarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun 1. päivää,
 • viestintävastaava, joka huolehtii seuran tiedottamisesta
 • sekä enintään neljä johtokunnan muuta jäsentä.

Johtokunta sopimansa työnjaon mukaisesti ylläpitää jäsenrekisteriä, huolehtii kokousjärjestelyistä ja retkeily-, juhla- ym. tilaisuuksien vaatimista käytännön toimenpiteistä. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Jos äänet menevät tasan johtokunnan kokouksessa, voittaa mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Johtokunta voi asettaa valiokuntia valmistelemaan ja hoitamaan taloudellisia ja ammatillisia asioita ja järjestämään tilaisuuksia sekä määrää valiokuntien kokoonpanot ja vallan laajuuden. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Kokoukset

7§ Seuran sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkaudella pidettävä vuosikokous sekä syyskaudella pidettävä vaalikokous. Lisäksi seura voi tarvittaessa järjestää muita jäsenkokouksia.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Edellisen vuoden toimintakertomus
 • Edellisen vuoden tilinpäätös
 • Edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus
 • Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
 • Muut kokouskutsussa määritellyt asiat

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Toimintasuunnitelman käsittely ja vahvistaminen seuraavalle vuodelle
 • Talousarvion käsittely ja vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle
 • Valitaan seuran johtokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, viestintävastaava ja enintään neljä muuta jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi suljetulla lippuäänestyksellä, ellei yksimielisesti suostuta avoäänestykseen
 • Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta seuraavalle vuodelle
 • Muut kokouskutsussa määritellyt asiat

Puheenjohtajan suostumuksella saa jäsen tuoda seuran tilaisuuksiin seuraan kuulumattomia.

Ilmoitukset

8§ Seura kutsutaan koolle vähintään yhdellä seuraavista tavoista: sähköpostilla, yhdistyksen nettisivuilla tai jäsenkirjeellä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Toiminnan lopettaminen

9§ Jos seura purkaantuu tai lakkautetaan, käytettäköön sen varat seuran tekemän päätöksen mukaisesti suomalaisen tekniikan ja etupäässä suomenkielisen teknillisen kirjallisuuden hyväksi.

Sääntöjen muutos

10§ Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.


VTS:n valiokunnat

VTSVYTEK on Vaasan Teknillisen Seuran, Vaasan yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteinen yliopistovaliokunta.

Vaasan Teknillisen Seuran yliopistovaliokunta valmistelee ja hoitaa Seuran yliopistoyhteistyötä edistäviä taloudellisia ja ammatillisia asioita sekä järjestää tilaisuuksia. VTSVYTEK-yliopistovaliokunta koostuu Vaasan yliopistossa työskentelevistä tekkiläisistä sekä VTS:n yliopistoyhteistyön kehittämisestä kiinnostuneista jäsenistä.

Lisätietoja: https://vtsvy.tek.fi/

Konsti on VTS:n taidevaliokunta, joka kokoontuu ensisijaisesti Ateljeessa.

VTS:n talousvaliokunta TalVa on perehtynyt Seuran hallinnoiman stipendirahaston kehittämiseen.